Co mogę dla Ciebie zrobić?

Naszym celem jest dostarczanie najlepszych rozwiązań dla Twojej firmy z zakresu:
null

Obsługi BDO

 • Rejestrowanie firmy w BDO
 • Sprawozdanie roczne w BDO
 • Wystawianie kart przekazania odpadu/ korekty kart przekazania odpadu
 • Prowadzenie ewidencji odpadów w BDO
 • Wykreślenie z systemu
null

Wsparcia i pomocy

 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • Wsparcia w zakresie przechowywania odpadów
 • Nadzór

Czym jest BDO?

BDO czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest to system informatyczny rejestrujący wszystkie procesy związane z gospodarowaniem odpadami w Polsce, tworzony na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.  Od 2020 roku ewidencja prowadzona jest online za pomocą strony bdo.mos.gov.pl

 

System ten pozwala na zbieranie i zarządzanie danymi z zakresu gospodarowania odpadami m.in. powstałych odpadów z wprowadzanych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarowych, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów, rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów, składowisk odpadów.

Czy moja firma ma obowiązek prowadzenia ewidencji BDO?

Obowiązek ewidencjonowania odpadów, składania rocznych sprawozdań odpadowych oraz – co za tym idzie – rejestracji w rejestrze mają wszyscy przedsiębiorcy, którzy posiadają (np. wytwarzają, zbierają, przetwarzają) inne odpady niż odpady komunalne. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 66 ustawy o odpadach, w którym ustawodawca wyjaśnia, kto ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów, podając jednocześnie kilka wyjątków, które zwalniają z obowiązku ewidencyjnego

Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru BDO grozi kara pieniężna od 5 000 zł do 1 000 000 zł

Ponadto

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł
 • za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów – administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł

O mnie

Nazywam się Marek Romaniuk, zajmuję się prowadzeniem usług obejmujących doradztwo w szeroko pojętej gospodarki odpadami, prowadzenia rejestru w bazie danych odpadowych (BDO), prowadzenie ewidencji odpadów, sprawozdawczości BDO.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunku ochrona środowiska o specjalizacji kształtowanie środowiska. Zajmuję się rozwiązywaniem problemów małych i średnich przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami. Przeprowadzam także ocenę miejsc składowania odpadów. Służę pomocą w przekazywaniu wytycznych przechowywania odpadów w ramach przepisów o odpadach oraz składowaniu (w tym odpadów niebezpiecznych). Pomagam w wypełnianiu kart odpadów oraz tworzeniu dokumentacji niezbędnej do sporządzania rocznych sprawozdań w systemie BDO.

Skontaktuj się ze mną

Marek Romaniuk

+48 531 452 222

m.romaniuk@bdo-serwis.pl

Wyślij wiadomość